Lektorský tým

Prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., docent Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších českých historiků zabývajících se událostmi let 1968-69. Vedle této tématiky se zaměřuje taktéž na územní vývoj českého státu a na dějiny raného novověku. Má za sebou bohatou odbornou a vědeckou kariéru, a to jak na akademické půdě, na pracovištích ČSAV a AV ČR, tak ve státním sektoru.

 • 1994 – dosud – docentem PdF/FF UHK;
 • vedoucí redaktor recenzovaných odborných časopisů;
 • člen několika vědeckých rad veřejných vysokých škol a jejich fakult;
 • řešitel řady výzkumných úkolů a grantů z oblasti striktní vědy (GAČR, MŠMT aj.);
 • předseda oborové rady doktorského studijního oboru České a čsl. dějiny na FF UHK;
 • člen pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT.
 • řídil pracoviště, které garantuje vzdělávání budoucích učitelů dějepisu na PdF/FF UHK.

Výběr z publikační činnosti (více než sto titulů):

 • Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526). Ed. O. FELCMAN, ved. autor. kol. F. MUSIL. Praha, NLN 2009, 826 s.
 • FELCMAN, O. – FUKALA, R. a kol.: Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Praha 2008, 769 s.;
 • FELCMAN, O. – E. SEMOTANOVÁ, E.: Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas. Hradec Králové-Praha, UHK-HIÚ AV ČR 2005;
 • FELCMAN, O.: Hokejové mistrovství světa v r. 1969. In: Záhady českých dějin. Co se skrývá pod povrchem hist.událostí. Red. P. Čornej. Praha, Výběr-Readers Digest 2005, s. 548-553;
 • FELCMAN, O. – MERVART, J.: Rok 1968 v poválečných dějinách Československa. Edice dokumentů. 1. část Hradec Králové 2006, 264 s., 2. část Hradec Králové 2007, 288 s.;
 • FELCMAN, O.: „Ultras“ v Hradci. Aktivity prosovětských sil na Královéhradecku na podzim 1968, Soudobé dějiny, roč XV, 2008, č. 3-4, s. 639-669;
 • CIGÁNEK, F. – FELCMAN, O. (vyd.): Národní shromáždění. Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 3. díl, 3. sv.: srpen 1968 – leden 1969, Praha – Brno 2009, 460 s.;
 • FELCMAN, O.: Národní shromáždění a jeho podíl na rozrušování sovětského modelu socialismu v Československu, in: Miroslav Londák – Stanislav Sikora a kol., Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách, Bratislava 2009, s. 140-161;
 • FELCMAN, O.: Československé Národní shromáždění v roce 1968. In: Dvacáté století/The Twentieth Century, roč. 2009, č. 1, s. 151-159;

Přednášky v rámci dalšího vzdělávání učitelů:

 • Garant tří kurzů z oblasti národní, regionální a obecné historie a historiografie pro Centrum vzdělávání Náchod v letech 1999 – 2003 (Dějiny 20. století bez předsudků 1999-2001, Vybrané kapitoly z dějin 2001-2002 a Region, Evropa a svět 2002-2003) včetně přednesení cca 8 přednášek;
 • Obdobné kurzy připravil a realizoval pro Středisko informačních technologií školského úřadu v Hradci Králové (třísemestrální kurz Československo a svět 1996-1997) a Školskou agenturu v Trutnově (Československo, Česká republika a svět 1999-2000).
 • Dále přednášel a přednáší pro Univerzitu 3. věku pravidelně pořádanou Pedagogickou fakultou UHK (přednášky o dějinách Kladska, k československé reformě 1968-1969, celosemetsrální kurz Územní vývoj českého a čs. státu 2009, česká šlechta ve východních Čechách 2009-2010), v rámci Pedagogických dnů, které PdF UHK pořádá, a v rámci LŠH, kterou každoročně pořádá HÚ FF UHK (dříve ÚHV Pdf UHK) a královéhradeckou pobočkou Sdružení historiků ČR (5-6 přednášek v letech 1991-2009, naposled Ludvík Svoboda, prezident Pražského jara).

Doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., bývalý děkan Filozofické fakulty a bývalý prorektor Univerzity Hradec Králové, docent Katedry pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, současně ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové. Zabývá se hospodářskými a správními dějinami v 19. a 20. století a archivnictvím. Je Tuto problematiku externě přednáší i na jiných vysokých školách. Je členem 3 vědeckých rad 3 vysokých škol, řešitelem řady grantových úkolů základního i aplikovaného výzkumu, autorem monografických publikací, skript a dalších materiálů. Vede doktorandy, podílí se na vzdělávání budoucích učitelů dějepisu na PdF/FF UHK, 5 let externě učil na SOŠ. V minulosti přednášel na řadě akcí pro učitele, např. na Letní škole historiků.

 • 1998 – 2001- Státní okresní archiv Hradec Králové, samostatný odborný archivář
 • 2001 – 2005 – Ředitel archivu Univerzity Hradec Králové
 • 2001 – dosud docent na PdF/FF UHK.
 • 2006 – 2012, děkan FF UHK.
 • 2012 – dosud prorektor univerzity.

Výběr z publikační činnosti:

 • GRULICH, P.: Obchodní a živnostenská komora Hradec Králové 1910 – 1949. (Protektor hospodářských a nacionálně politických zájmů českých podnikatelů na severovýchodě Čech.) Praha, 2005, 219 str.
 • GRULICH, P.: Obchodní a živnostenské komory 1918 – 1938. (Nepodařená reforma československé hospodářské správy a samosprávy.) Hradec Králové, 2004, 253 str.
 • Kolektiv autorů: Historie a současnost podnikání na Chrudimsku. Žehušice, 2004,213 str. Spoluautor.
 • Kolektiv autorů: Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 13, Chrudim. Praha, Historický ústav AV ČR 2003, 12 s., 39 map. Spoluautor.
 • GRULICH, P.: Obchodní a živnostenská komora v Hradci Králové – oříšek česko-německých vztahů? In.: O hospodářskou národní državu. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1/2005. Praha, Karolinum 2009, s. 189 – 193.

Doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc., docentka Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Věnuje se českým a slovenským dějinám 1918- 1945 se zaměřením na hospodářské dějiny, vojenskou tématiku a dějiny vědy a techniky. Má bohaté pedagogické zkušenosti na všech stupních škol. Řadu let přednášela na PdF UHK didaktiku dějepisu a vedla praxe studentů učitelství. Desítky let přednáší pro různou veřejnost.

 • 1982 – 2007 Odborná asistentka PdF/FF UHK
 • 2007 – dosud docentka HÚ FF UHK.

Výběr z publikační činnosti:

 • KOHÁROVÁ, M.: Dějiny Explosie v období 1919- 1945. Monopolní výroba výbušných látek v Československé republice, Česko-Slovensku a Protektorátu Čechy a Morava 1918-1945. Pardubice 2002, 220 s.
 • KOHÁROVÁ, M.:  Politické a sociálně ekonomické dějiny Slovenska 20. století. I.-III. díl, 1918-1992. Čítanka textů pro studenty historie. (Z vybraných slovenských textů sestavila M.Kohárová). Hradec Králové 2010.
 • Autorka desítek studií věnovaných zejména problematice zbrojní výroby a obranyschopnosti ČSR mezi světovými válkami.

Mgr. Václav Maněna, Ph.D., odborný asistent Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Specializuje se na využití moderních informačních technologií v humanitních vědách. Podílí se na vzdělávání budoucích učitelů dějepisu na PdF/FF UHK.

 • 2004 – 2008 – asistent/odborný asistent na PdF UHK
 • 2004/2005 – učitel na ZŠ Zálabí, Hradec Králové
 • 2005/2006 – učitel na SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové
 • 2008 – dosud – odborný asistent na UHK

Výběr z publikační činnosti:

 • MANĚNA, V. Distribuce Parted Magic – záchrana nejen vašich disků. LinuxExpres. 2008. ISSN 1801-3996.
 • MANĚNA, V. Kolik spotřebuje počítač?. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ: praktické náměty a metodické podklady pro výuku. 2007, roč. 1, č. 2, s. ISSN 64-69. 1802-4513.
 • MANĚNA, V. Poznej svůj počítač. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ: praktické náměty a metodické podklady pro výuku. 2007, roč. 1, č. 1, s. 70-75. ISSN 1802-4513.
 • MANĚNA, V. Vytvoření prezentace na téma sestavení počítače. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ : praktické náměty a metodické podklady pro výuku. 2007, roč. 1, č. 1, s. 76-79. ISSN 1802-4513.
 • MANĚNA, V., MANĚNOVÁ, M. Operacionalizace kompetencí z oblasti hardwarové a softwarové údržby. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, s. 0. ISBN 978-80-7414-126-3.
 • MANĚNA, V., ULRYCH, I. Počítačový a internetový terminál. 2009. Chráněný průmyslový vzor č. 43857142. Úřad průmyslového vlastnictví, 2009.
 • MANĚNA, V. Výzkum životnosti optických datových médií. Specifický výzkum č. 2101. Filozofická fakulta UHK, 2009.

PhDr. Jan Mervart, Ph.D., odborný asistent Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Specializuje se na film v historické vědě a na nejnovější čsl. dějiny.

 • 2007 – dosud odborný asistent na FF UHK.
 • Vedle samotných dějin v komparativním kontextu středovýchodní Evropy se zabývá hraným filmem jakožto historickým pramenem soudobých dějin.
 • V letošním roce vyjde v nakladatelství Host jeho monografie o vztazích české a slovenské inteligence s komunistickou mocí v šedesátých letech 20. století.
 • Podílí se na vzdělávání budoucích učitelů dějepisu na PdF/FF UHK.

Výběr z publikační činnosti:

 • MERVART, MUSILOVÁ, VESELÝ: Čítanka k dějinám 20. století. Hradec Králové 2005 (období 1945 – 1993, s. 109 – 206). Hradec Králové 2005.
 • Jan MERVART – Dana MUSILOVÁ: Dokumenty k dějinám KSČ. Ústí nad Orlicí 2006.
 • Ondřej FELCMAN – Jan MERVART: Rok 1968 v poválečných dějinách Československa. Edice dokumentů. Ústí nad Orlicí 2006.
 • Ondřej FELCMAN – Jan MERVART: Rok 1968 v poválečných dějinách Československa. Edice dokumentů. Ústí nad Orlicí 2007.
 • audiovizuální příručka Film jako historický pramen pro poznání soudobých dějin visegrádské čtyřky (obhájeno v rámci projektu PROFINNO – CZ.1.07/2.2.00/07.0342)

Přednášky pro učitele:

 • 12.2009/1.2010, lektor v rámci projektu Investice do vzdělání EU Média a multimédia v pedagogické praxi – kurz Filmová a multimediální tvorba – lektor pro Dějiny filmu, teorie filmu a filmové řeči, praktické využití.
 • 19. 4. 2010, Národní vzdělávací centrum – Mýtus a realita zlatých šedesátých.

Prof. PhDr. Dana Musilová, CSc., profesorka Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zabývá se dějinami Československa 1918 – 1938, dějinami sociální politiky v 19. a 20. století, dějinami žen a gender studies. Je řešitelkou celé řady grantových úkolů z oblasti striktní vědy. Podílí se na vzdělávání budoucích učitelů dějepisu na PdF/FF UHK. V minulosti přednášela na řadě akcí pro učitele, např. na Letní škole historiků a jiných.

 • 1981–1991 – ÚČSSD ČSAV/HiÚ AV ČR
 • 1991 –1995 – ÚSD AV ČR
 • 1993 – FSV UK
 • 1993–1997 – Tyrkys – škola kultury podnikání v cestovním ruchu
 • 1997–2005 – PdF UHK
 • od r. 2005 – FF UHK.

Výběr z publikační činnosti:

 • MUSILOVÁ, D.: Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918–1939. České Budějovice 2007, 200 s.
 • MUSILOVÁ, D. – MERVART, J.: Dokumenty k dějinám KSČ. Ústí nad Orlicí 2006, 200 s.
 • MUSILOVÁ, D.: Milada Horáková. In: A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminism. Central, Eastern, and South Eastern Europe 19th and 20th Centuries. Eds. Francisca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi. Budepest – New York 2006, s. 178–181.
 • MUSILOVÁ, D.: Reflexe ženských dějin první poloviny 19. století v české moderní historiografii. In: Božena Němcová. Život – dílo – doba. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7. – 8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové. Česká Skalice 2006, s. 161–167.
 • MUSILOVÁ, D.: Politička: poslání nebo profese. In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27. – 28. dubna 2006. Eds. Kateřina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková. Pardubice 2006, s. 387–406.
 • MUSILOVÁ, D.: Východočeské poslankyně a senátorky v letech 1918 – 1939. In: Mezi Hradcem Králové a Plzní. Východočech na českých univerzitách. Sborník in memoriam prof. PhDr. Zdeňku Mackovi, CSc. Eds. Ondřej Felcman et al. Ústí nad Orlicí 2007, s. 128–134.
 • MUSILOVÁ, D.: Společné aktivity českých a německých poslankyň a senátorek Národního shromáždění v letech 1920–1938. In: Identita versus integrita. Sborník příspěvků z konference „Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa“ (Hartmanice u Sušice 25. – 26. 4. 2007). Ed. Iveta Coufalová. Plzeň 007, s. 60 –72.
 • MUSILOVÁ, D.: Nezkrotná Irene Kirpal (na okraj jedné ženské biografie). In: Život pro historii. K významným životním jubileím doc. PhDr. Marty Kohárové, CSc. a doc. PhDr. Františka Nesejta, CSc., Hradec Králové 2007, s. 143–152.
 • MUSILOVÁ, D.: Pokusy o rekodifikaci rodinného práva v Československu v letech 1919–1938. In: Oznamuje se láskám našim … aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Sborník z konference konané 13. – 14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2007, s. 95–104.
 • MUSILOVÁ, D.: Na okraj jedné návštěvy: Simone se Beauvoir v Československu. Hradec Králové 2007, 65 s.
 • MUSILOVÁ, D.: Der Einfluss bezahlter Arbeit auf weibliche Identitätbildungprozesse in der Tschechoslowakei der Nachkriegskzet. In: Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Band 25, München 2008, s. 165–187.
 • MUSILOVÁ, D. – MACHAČOVÁ, J. – MATĚJČEK, J. – PAVELČÍKOVÁ, N.: Zpráva o výzkumu sociálních dějin v období 1938–1948 od začátku 90. let 20. století do současnosti. In: Reflexe dějin Československa 1918–1948 v historiografii na počátku 3. tisíciletí, Praha 2008, s. 125–143.
 • MUSILOVÁ, D.: Pokusy o vytvoření nové koncepce péče o matku a dítě v meziválečném Československu (1918– 1939). In: Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29. – 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2008, s. 23–34.
 • MUSILOVÁ, D.: Činnost poslankyně Jaromíry Batkové – Žáčkové v Národním shromáždění Československé republiky. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity/Acta facultas philosophicae Universitatis Ostraviensis 224/2009, Historica č. 16, Ostrava 2009, s. 161–172.
 • MUSILOVÁ, D.: Úsilí o profesionalizaci sociální péče v meziválečném Československu (1918–1938). In: Slezský sborník, r. 107, 2009, č. 2–3, s. 201–217.
 • MUSILOVÁ, D.: Volební právo, Meze rovnoprávnosti – Československé republiky (kapitoly v knize). In: Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009, s. 458–478.
 • MUSILOVÁ, D.: Gender a historické bádání na příkladu poslankyň a senátorek československého Národního shromáždění 1918 – 1939. In: Metodické problémy moderní biografistiky, Praha 2010, s. 113– 123.
 • MUSILOVÁ, D.: Nové přístupy k chápání postavení mužů a žen v minulosti i v současnosti. In: Dějepis pro 6. – 9. ročník základní školy. Metodická příručka pro učitele. Praha 2005, s. 230–238.

Přednášky v rámci dalšího vzdělávání učitelů:

 • Praha (Pedagogické centrum)
 • Náchod (Centrum vzdělávání)
 • Letní škola historiků (FF UHK)
 • Universita třetího věku (UHK)

Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D., vedoucí Katedry pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Specializuje se na pomocné vědy historické, jde o jednu z nejvýznamnějších českých numizmatiček. Spolupracovnice České národní banky, členka komise pro česká platidla. Podílí se na vzdělávání budoucích učitelů dějepisu na PdF/FF UHK.

 • 1974 – 1994 – Krajské muzeum vých. Čech v HK, muzejnice;
 • 1995 – Státní okresní archiv v Hradci Králové, samostatná odborná archivářka;
 • 1995 – 2005 – odborná asistentka na PdF UHK;
 • 2005 – dosud - docentka katedry PVHA FF UHK, vedoucí katedry.

Výběr z publikační činnosti:

 • NĚMEČKOVÁ, V.: Československá měnová reforma 1945-elegantní řešení nebo krach? In Peněžní reformy a zvraty na území České republiky (po roce 1918) Opava 2005, s. 78 – 93.
 • NĚMEČKOVÁ, V. – SEJBAL, J.: Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic. Peníze posledních Přemyslovců a počátky české grošové měny. Hradec Králové 2006, 300 s.
 • NĚMEČKOVÁ, V.: Neražené stříbro – platidlo středověku. In Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, sv. 61, Praha 2007, č. 1-2, s. 33 – 28.
 • NĚMEČKOVÁ, V.: Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-1947, O československé měnové reformě 1945. Praha, Libri 2008, ISBN 978-7277-362-6, 168 s.
 • NĚMEČKOVÁ, V.: Ikonografie peněz ve státotvorném procesu českých zemí. In Zaniknuté mincovne, ich história a význam : medzinárodné numizmatické sympózium. Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnost, 2008, s. 14-19. ISBN 80-901414-0-4.

PhDr. Jan Outlý, Ph.D., odborný asistent Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a vedoucí královéhradeckého střediska Metropolitní univerzity Praha. Jedná se o významného českého odborníka na volební systémy v parlamentních demokraciích. Je řešitelem několika grantů a autorem řady publikací a článků. V letech 2005 – 2010 působil jako vedoucí Katedry politologie FF UHK. Podílí se na vzdělávání učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na FF/PdF UHK.

 • 1997-1998 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (říjen 1997 – březen 1998, stáž zaměřená na vnější ekonomické vztahy EU)
 • 2000-2001- Soukromé gymnázium Olomouc, s.r.o., výuka základů společenských věd a anglického jazyka)
 • 2004 – 2005 – Vysoká škola J. A. Komenského v Praze, odborný asistent
 • 2004 – dosud – odborný asistent FF UHK (2005-2010 vedoucí katedry)
 • 2005 – dosud – odborný asistent Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Výběr z publikační činnosti:

 • 2007. Volby do Evropského parlamentu 2004. Praha a Hradec Králové: Sociologický ústav AV ČR a Univerzita Hradec Králové, 314 stran (spolueditoři Lukáš Linek, Gábor Tóka a Agnes Batory).
 • 2004. Studie o volbách do zastupitelstev v obcích. Olomouc: Univerzita Palackého, 243 stran (spolueditor Pavel Šaradín).
 • 2003. Strany a stát, volby a finance. Vybrané aspekty primárních voleb a financování politických stran. Olomouc: Periplum, 136 stran.
 • 2008. „Evropská identita versus národní identita a perspektiva vývoje evropské veřejné sféry.“ In: Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. Vlastimil Fiala a kol. Olomouc: Periplum, 241-262 (spoluautorka Markéta Šůstková).
 • 2007. „Volební systém pro volby do Evropského parlamentu. Srovnání původních a nově přistoupivších zemí. In: Evropské volby v postkomunistických zemích. Ed. Pavel Šaradín. Olomouc: Periplum, 27-46.
 • 2007. „Voting Systems of the Visegrad Countries.“ In: Visegrad Votes. Ed. Pavel Šaradín a Eva Bradová. Olomouc: Univerzita Palackého, 131-153.
 • 2005. „Vybrané otázky volebního systému pro volby do Evropského parlamentu“. In: Kam kráčíš, Evropská unie? Eds. Michal Klíma a Jan Bureš. Dobrá Voda: Aleš Čeněk 2005, 11-28 (přetisk níže uvedeného textu).
 • 2004. „Výběr kandidátů do Evropského parlamentu v hlavních politických stranách.“ In: Volby do Evropského parlamentu v České republice. Pavel Šaradín a kol. Olomouc: Periplum, 143-178 (spoluautor Lukáš Linek, přetisk níže uvedeného textu).
 • 2004. „Vybrané otázky volebního systému pro volby do Evropského parlamentu.“ In: Volby do Evropského parlamentu v České republice. Pavel Šaradín a kol. Olomouc: Periplum, 117-142.
 • 2002. „Primárky ve volbách do Poslanecké sněmovny 2002.“ In: Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Eds. Lukáš Linek, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová, Petr Sokol. Praha: Sociologický ústav AVČR, 17–35.
 • 2002. „Právo a státní správa.“ In: Volby 2002. Analýza programů a výsledků ve volbách do Poslanecké sněmovny. Pavel Šaradín a kol. Olomouc: Periplum, 53–67.
 • 2000. „Ekologická politika.“ In: Volby 1998. Předvolební situace, programy, výsledky.Ed. Pavel Šaradín. Brno: Doplněk, 29–53.
 • 2000. „Hospodářská politika.“ In: Volby 1998. Předvolební situace, programy, výsledky.Ed. Pavel Šaradín. Brno: Doplněk, 18-28.

Mgr. Martin Paleček, Ph.D. je odborným asistentem Katedry filosofie a společenských věd FF UHK, kde vyučuje např. kurzy Kulturní a sociální antropologie, Filozofická antropologie, Kulturní relativismus, Filosofie společenských věd, Kulturologie a etika a další. Vystudoval obor učitelství historie a základů společenských věd pro střední školy  (titul Mgr. v r. 1998). V roce 2005 ukončil  doktorský studijní program v oboru filosofie na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze (titul Ph.D.). Má zkušenosti s výukou na střední škole.

Působení v zahraničí:

 • 01-05/2008 Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN), University of Oslo, Norway, visiting researcher
 • 09-12/2005 „The New Social Science Training Fellowship Program Fall 2005″, The New School University, The New School for Social Research, New York, NY, visiting scholar
 • 2004-2005 International PhD programme (IPP) „Religion in Dialogue“ on Johan Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Germany, visiting scholar (DAAD scholarship)
 • 07-08/2002 Democracy and Diversity, TCDS, New School University – Krakow

Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D., ředitelka Archivu Univerzity Hradec Králové. Zabývá se vztahy s Nizozemským královstvím a československou zahraniční politikou ve 20. století. Externě přednáší na Filozofické fakultě UHK v rámci Historického ústavu. Je řešitelkou řady grantových úkolů v oblasti striktní vědy a autorkou řady studií v odborných časopisech zařazených do RIV. Podílí se na vzdělávání budoucích učitelů dějepisu na PdF/FF UHK. V minulosti přednášela např. na Letní škole historiků.

Mgr. Michal Strobach, Ph.D. odborný asistent Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zabývá se problematikou oral history a její aplikací na proměnu poválečné československé společnosti se zaměřením na čsl. vojenství. Je vedoucím Lesákovy odborné knihovny FF UHK. Přednášel učitelům v rámci DVPP na Letní škole historiků.

 • 2008 – Mgr., Pedagogická fakulta UHK, obor Učitelství dějepis – občanská výchova.
 • 2008 – dosud doktorand HÚ FF UHK (obor České a československé dějiny).

Doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D., docentka Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zabývá se historiografií, teorií historické vědy a filozofií dějin zejména 20. století a komparativním studiem vývoje moderního historického myšlení v českém a francouzském kontextu. Zaměřuje se na dějiny umění 19. a 20. století.  Je řešitelkou celé řady grantových úkolů z oblasti striktní vědy. Podílí se na vzdělávání budoucích učitelů dějepisu na PdF/FF UHK. V minulosti přednášela na řadě akcí pro učitele, např. na Letní škole historiků.

 • 1999 – 2001 – Státní okresní archiv Hradec Králové, samostatná odborná archivářka.
 • 2001 – dosud docentka na PdF/FF UHK.

Výběr z publikační činnosti:

 • STŘEDOVÁ, V.: Počátky formování konceptu dějin mentalit v české historiografii. Praha, Scriptorium 2008, 164 s.
 • STŘEDOVÁ, V.: Nad metodologickými proměnami české pozitivistické historiografie 20. století. Čes., slov. a čs. dějiny 20. Stol., Moderní přístupy k soudobým československých dějinám, Hr. Králové 2006; František Kutnar a jeho interpretace dílčích fenoménů z dějin sociálních a hospodářských. Čes., slov.a čs. dějiny 20. stol. II., Hr. Králové 2007,
 • STŘEDOVÁ, V.: Bedřich Mendl et l’historiographie française. In: Prager wirtschafts – und sozialhistorische Mitteilungen. Prague economic and social history papers(2004 – 2005), Praha Ústav hosp. a soc. dějin FF UK, s. 189 – 212.
 • STŘEDOVÁ, V.: La révision de l’historiographie française positiviste et la percepcion de l’école des Annales dans l’historiographie tchèque des années 1920 et 1930. In. L’inspiration française dans les sciences sociales en Pays tchèques. Cahiers du CeFReS No. 29f. Praha 2004, s. 149 – 200.
 • STŘEDOVÁ, V.: Možnosti využití strukturálního přístupu k historickému faktu v díle Františka Kutnara. In. Časopis Nár. muzea, 1-2, Praha 2003, s. 51 – 77

Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D., docent Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Specializuje se na české středověké dějiny, zejména na dobu husitskou a pohusitskou. Je řešitelem řady grantů striktní vědy a autorem několika ceněných monografií. Podílí se na vzdělávání budoucích učitelů dějepisu na PdF/FF UHK. V minulosti přednášel na řadě akcí pro učitele, např. na Letní škole historiků, ale i na dalších akcích dalšího vzdělávání, např. U3V.

 • 2002 – dosud docent na PdF/FF UHK
 • vedoucí oddělení Historického ústavu FF UHK.

Výběr z publikační činnosti (monografie, edice a skripta):

 • ŠANDERA, M.: Zikmundovi věrní na českém severovýchodě. Opočenská strana v husitské revoluci. České Budějovice 2005.
 • ŠANDERA, M.: Páni z Dobrušky a z Opočna. Kolonizátoři, dvořané, válečníci. České Budějovice 2007.
 • ŠANDERA, M. – MUSIL, F. – BERAN, Z.: Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku. Ústí nad Orlicí 2006.
 • ŠANDERA, M. – MUSIL, F. – BERAN, Z.: Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku II. Hradec Králové 2010.
 • ŠANDERA, M.: Dějiny českého středověku a raného novověku. Ústí nad Orlicí – Hradec Králové 2007.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., bývalý proděkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, odborný asistent Historického ústavu FF UHK. Specializuje se na československý exil se zvláštním důrazem na exil ve Skandinávii. Je řešitelem několika grantových úkolů z oblasti striktní vědy. Podílí se na vzdělávání budoucích učitelů dějepisu na PdF/FF UHK. V minulosti přednášel např. na Letní škole historiků.

 • 2007 – dosud odborný asistent na FF UHK.

Výběr z publikační činnosti:

 • MACEK, Z. – SKLENÁŘOVÁ, S. – ŠTĚPÁN, J.: Dokumenty k obecným dějinám 20. století. Hradec Králové – Ústí nad Orlicí 2006, 200 str.
 • ŠTĚPÁN, J. – CHROBÁK, L: Královéhradečtí lékaři v Kuvajtu. Hradec Králové 2004, 39 str.
 • ŠTĚPÁN, J.: Dr. Robert Vlach – vydavatel československé exilové literatury. In: České, slovenské a československé dějiny II., Sborník mezinárodní konference, Hradec Králové 2007, str. 332-339.
 • ŠTĚPÁN, J.: Československý exil ve Švédsku po roce 1945. In: České, slovenské a československé dějiny, Moderní přístupy k soudobým československým dějinám, Hradec Králové 2006, str. 206-213.
 • ŠTĚPÁN, J.: Československo – dánské vztahy 1919-1926 a úloha Miroslava Plesinger – Božinova. In: Východočeské listy historické 21-22, 2004, str. 159-169.

PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D., odborná asistentka Katedry pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Specializuje se na diplomatiku vrcholného středověku a edice diplomatických pramenů. Je či byla řešitelkou/spoluřešitelkou několika grantů striktní vědy (GAČR) a spoluautorkou několika ceněných monografií, jako např. nedávná edice Vladislavského řízení zemského. Podílí se na vzdělávání budoucích učitelů dějepisu na PdF/FF UHK. V minulosti přednášela na řadě akcí pro učitele, např. na Letní škole historiků, ale i na dalších akcích dalšího vzdělávání, např. U3V.

 • 2001 – dosud odborná asistentka na PdF/FF UHK
 • 2001 – 2002 – učitelka ZŠ Kopidlno

Mgr. Robert Čapek, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře managementu FIM UHK, kde vyučuje psychologické a pedagogicko-psychologické disciplíny. V roce 2006 ukončil  doktorský studijní program v oboru pedagogika na Pedagogické fakultě University Palackého Olomouc (titul Ph.D.). V roce 2009 ukončil doktorský studijní program v oboru pedagogická psychologie na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze (titul Ph.D.). Jako akreditovaný lektor DVPP  vede např. kurzy Odměny a tresty, Třídní klima, Alternativní metody ve výuce, Hodnocení a sebehodnocení žáků. Má zkušenosti s výukou na základních a středních školách. Autor publikace Odměny a tresty ve školní praxi. Grada 2008.

Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. je vedoucím Katedry  filosofie a společenských věd FF UHK, kde vyučuje např. kurzy Kritické myšlení a argumentace, Logika, Úvod do filosofie; Sociální a politická filosofie; Úvod do sociální a politické filosofie. Studoval filosofii na Institut für Philosophie (Haupt Universisät Wien – 1998/1999) a na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze (titul Mgr. v r. 2004). Od roku 2004 pokračuje v doktorském studiu filosofie na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze.

Mgr. Markéta Panoušková je odbornou asistentkou na Katedře filosofie a společenských věd FF UHK, kde vyučuje např. kurzy zaměřené na základy odborného stylu a zabývá se didaktikou tohoto předmětu. Vystudovala filosofii na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze (titul Mgr. v r. 1997). V oblasti filosofie se zabývá především otázkami spojenými s filosofií člověka.

Mgr. Marie Skýbová, Ph.D. je odbornou asistentkou a tajemnicí na Katedře filosofie a společenských věd FF UHK, kde vyučuje např. kurzy Etika, Soudobé diskutované etické problémy, Filosofie a etika, Mimoevropské etické systémy a další. Vystudovala filosofii a pedagogiku na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze (titul Mgr. v r. 1996). V roce 2008 ukončila  doktorský studijní program v oboru filosofie na Filozofické fakultě University Palackého Olomouc (titul Ph.D.). Má zkušenosti s výukou na gymnáziu.

Ing. Ivan Soukal, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře ekonomie FIM UHK, kde vyučuje např. kurzy Podniková ekonomika, Makroekonomie I, Microeconomics I (pro zahraniční studenty), Základy účetnictví, na Katedře filosofie a společenských věd FF UHK vede externě semináře pro studenty učitelství výchovy k občanství a společenských věd např. Úvod do ekonomie pro výchovu k občanství, Úvod do ekonomie 1 a 2 pro základy společenských věd, Ekonomické teorie, Úvod do ekonomie pro společenské vědy. Studoval Informační management na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (titul Ing. v r. 2008). Publikoval na sedmi mezinárodních vědeckých konferencích v ČR a na Slovensku se zaměřením na bankovnictví, veřejné finance a výuku ekonomie. Má zkušenosti s výukou na základní škole.

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. je bývalým odborným asistentem na Katedře filosofie a společenských věd FF UHK, kde vyučuje např. kurzy Soudobá kontinentální filosofie, Filosofie člověka, Filosofie mysli, Novověké  pojetí filosofie, Problém subjektu a sebevědomí a další. Doktorát z filosofie získal na Ecole Normale Supérieure v Lyonu a FF UK za svou práci o filosofii emocí, obhájenou před česko-francouzskou porotou. Pracuje jako editor Sebraných spisů Jana Patočky. Překládá z francouzštiny, přednáší a publikuje o novověké filosofii, současné francouzské filosofii a vztahu přirozeného a vědeckého světa.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat